Algemene Voorwaarden

De High Growth Awards zijn een landelijke competitie voor ambitieuze groeibedrijven. Doel van de High Growth Awards is het erkennen van bijzondere kwalitatieve en kwantitatieve groeiprestaties en het geven van een podium aan ambitieuze groeiondernemers. Ter verbreding van het podium dat de High Growth Awards bieden, wordt tevens de zogenaamde Jaarrekening van de Multinational4Groei opgesteld. Ten behoeve hiervan worden de jaarrekeningen van de deelnemende bedrijven geconsolideerd en worden op geconsolideerd niveau de kentallen (bijvoorbeeld groei in omzet en in personeel) gepubliceerd.

De High Growth Awards worden georganiseerd door het platform voor groeiondernemers Port4Growth in Utrecht. Zij wordt daarbij ondersteund door één of meer van haar partners. Op de website is aangegeven welke partners het betreft. Voor de High Growth Awards geldt het volgende reglement. Deelname aan de High Growth Awards houdt acceptatie van dit reglement in.

Artikel 1

Deelnemers Criteria

De deelnemende bedrijven bestaan minimaal drie jaar en zijn de startfase ruim voorbij. Zij worden geleid door ondernemers die in kwaliteit & kwantiteit willen groeien.  Daarnaast geldt:

 • het bedrijf is het moederbedrijf of de holding;
 • het bedrijf is Nederlands en gevestigd in Nederland;
 • het bedrijf wordt aangestuurd door de DGA, DA of een directeur met duidelijke ondernemerssignatuur;
 • het bedrijf bestaat minimaal vijf jaar voorafgaand aan het jaar waarin de Award uitreiking plaatsvindt en heeft minimaal 10 fte;
 • de jaarcijfers van de drie jaar voorafgaand aan het jaar waarin de Award uitreiking plaatsvindt, tonen een omzetgroei van ten minste 10% per jaar;
 • De netto omzet in 2014 was tenminste 1 miljoen euro;
 • de groei is ontstaan door autonome ontwikkeling en/of door fusie & overname;
 • de groei heeft betrekking op de hoofdactiviteit;
 • er is sprake van een duidelijke visie op toekomstige groei.

Elk jaar kunnen de criteria worden aangepast. Een eventuele aanpassing van de criteria wordt aangegeven op de website. De deelnemer verklaart zich daarmee akkoord. In situaties waarin dit reglement niet voorziet, beslissen de organisatoren van de High Growth Awards.

Artikel 2

Uitsluiting

Uitgesloten van deelname zijn bedrijven waarin juryleden, medewerkers van Port4Growth of Programma Groeiversneller, medewerkers van partners van Port4Growth en hun directe familieleden participeren of op een andere manier directe zeggenschap hebben. Daarnaast behoudt Port4Growth en/of de regionale of landelijke jury zich te allen tijde het recht voor om zonder opgaaf van redenen of nadere toelichting op elk moment bedrijven uit te sluiten van deelname. Over uitsluitingen kan niet gecorrespondeerd worden.

Toelating

Eveneens behoudt Port4Growth en/of de regionale of landelijke jury zich te allen tijde het recht voor om zonder opgaaf van redenen of nadere toelichting op elk moment in uitzonderingsgevallen bedrijven toe te laten indien daarmee het doel van de High Growth Awards gediend is. Over toelatingen kan niet gecorrespondeerd worden.

Artikel 3

Procedure

Voor de High Growth Awards geldt een standaard procedure waarvan de belangrijkste stappen zijn:

 • aanmelding en inschrijving;
 • eerste beoordeling, voordracht voor nominatie;
 • persoonlijk interview door experts van partners van Port4Growth;
 • tweede beoordeling door regionale jury;
 • voorstel voor ranking op regioniveau;
 • derde beoordeling door landelijke jury;
 • definitieve vaststelling van de zes regiowinnaars en winnaars van de speciale awards;
 • opstellen van de Jaarrekening van de Multinational4Groei;
 • High Growth Awards Ceremony.

Port4Growth en/of de (regionale en landelijke) jury behouden zich het recht voor om in speciale gevallen af te wijken van de procedure. Onderstaand komen de verschillende stappen nader aan de orde.

Artikel 4

Inschrijving

Een bedrijf kan zich inschrijven via de website. De inschrijving dient voor een op de website aangegeven datum binnen te zijn bij Port4Growth. Deze datum kan naar aanleiding van omstandigheden eventueel door Port4Growth aangepast worden. De datum die op de website is aangegeven is geldig. Inschrijvingen die later dan die datum bij Port4Growth binnen komen worden uitgesloten van deelname. Van de (tijdige) inschrijving krijgt de inschrijver een ontvangstbevestiging.

De inschrijving  bestaat uit:

 • het via de website www.highgrowthawards.nl ingevulde deelnameformulier inclusief de akkoordverklaring met het reglement;
 • het aanleveren van een verklaring van de onafhankelijk financieel adviseur of accountant van de inschrijver over de netto omzetcijfers. De verklaring moet zijn ondertekend door de onafhankelijk financieel adviseur of accountant, die verklaart dat de genoemde netto omzetcijfers over de drie kalender jaren voorafgaande aan het jaar waarin de High Growth Awards georganiseerd worden, juist zijn ontleend aan de jaarrekening, dan wel samenstelverklaring;
 • het invullen van de ‘Organisatiebeschrijving’ met daarin een omschrijving van de organisatie, een organogram van het bedrijf en de visie op groei;
 • het beschikbaar stellen van een pasfoto(s) van de ondernemer(s) en logo van drukwerkkwaliteit.

Onvolledige inschrijvingen kunnen worden uitgesloten van deelname. Eventueel kan om nadere informatie of (mondelinge) toelichting gevraagd worden.

Artikel 5

Geheimhouding 

De juryleden en de organisatoren nemen strikte vertrouwelijkheid in acht ten aanzien van alle ontvangen bescheiden. De gegevens worden uitsluitend gepubliceerd in de vorm van een groeipercentage en (door de jury toegekende) score in punten. Daarnaast worden de gegevens gebruikt om in het kader van de Multinational4Groei een geconsolideerde jaarrekening te kunnen maken. Financiële gegevens van individuele bedrijven worden niet gepubliceerd.

De gegevens worden niet aan derden verstrekt. De organisatoren zullen volledig handelen overeenkomstig de Wet Bescherming Persoonsgegevens, voor zover van toepassing.

Openbaarmaking van gegevens over de inzending van de genomineerden en de prijswinnaar, anders dan hierboven bedoeld, geschiedt slechts na goedkeuring door de deelnemer.

Artikel 6

Beoordeling

Op basis van de ingezonden informatie wordt door Port4Growth vastgesteld of de ingeschreven deelnemer voldoet aan de criteria van de High Growth Awards. Indien de inschrijver voldoet aan de criteria wordt zij door Port4Growth voorgedragen voor nominatie.

Er zijn 6 deelnemende regio’s: Midden-Nederland, Noord-Holland, Noord-Nederland, Oost-Nederland, Zuid-Holland en Zuid-Nederland.

Per regio beoordeelt een regionale jury de voor nominatie voorgedragen deelnemers op basis van enquête resultaten. Deze zijn het resultaat van het persoonlijke interview dat eerder heeft plaatsgevonden met de partners van Port4Growth. Het staat de regionale jury vrij om aanvullend andere bronnen (bijvoorbeeld internet) te raadplegen. De criteria die de regionale jury hanteert zijn  gebaseerd op de zes groeithema’s van het Port4Growth Groeimodel. Dit model geeft aan dat succesvolle groeiondernemers zich onderscheiden op 6 thema’s: groeistrategie, marktpositionering, automatisering, kapitaal & financiering, business partners en overname & opvolging. Op basis van de enquête resultaten wordt vastgesteld in welke mate de deelnemer voldoet aan het ideaalprofiel. Hoe dichter tegen het ideaalprofiel aan hoe hoger het puntenaantal. De regionale jury stelt een ranking op van alle genomineerde deelnemers met een top vijf.

De landelijke jury beoordeelt van de zes regio’s de voorgestelde top 5 deelnemers waarbij zij zes criteria hanteert:

 • is er sprake van voldoende kwalitatieve groei;
 • heeft de onderneming een voorbeeldfunctie;
 • is er sprake van een duidelijke (groei)strategie;
 • is er sprake van een duidelijk (ambitieus) ondernemers profiel;
 • is er sprake van een duidelijk toekomstperspectief;
 • betreft het een gezonde financiële situatie.

Elke door de regio’s voorgestelde top 5 deelnemer wordt door de individuele leden van de landelijke jury beoordeeld. Elke deelnemer krijgt dus evenveel beoordelingen als er juryleden zijn. Port4Growth fungeert als voorzitter van de jury. Bij (tijdelijk) belet van een jurylid kan Port4Growth deze rol invullen. Port4Growth kan in dat geval ook een vervangend jurylid aanwijzen. Tijdens de plenaire zitting van de landelijke jury worden de beoordelingen per deelnemer besproken en wordt per regio de definitieve ranking en winnaar vastgesteld.

Over de uitkomst van het regionaal en landelijk juryberaad kan niet worden gecorrespondeerd.

Artikel 7

Vaststellen van de winnaars

Indien, naar het oordeel van de regionale en landelijke jury, voldoende inzendingen aan de gestelde eisen voldoen en voldoende kwaliteit hebben, zal de landelijke jury op basis van de uitkomsten van bovenstaande beoordelingen de zes regio awards, speciale (thema)awards en de overall winnaar vaststellen.

Artikel 8

Persoonlijke titel

Zowel de leden van de regionale jury als van de landelijke jury jureren uitdrukkelijk op persoonlijke titel en op basis van persoonlijke kennis en ervaring. In de jury vertegenwoordigen zij niet één of meerdere organisaties waar zij eventueel zelf werkzaam zijn of namens wie zij in welke hoedanigheid dan ook optreden.

Artikel 9

Uitbrengen van juryuitkomsten

Het vaststellen van de eindconclusies zal door de voltallige landelijke jury plaatsvinden. Het juryrapport van de winnaars zal tegelijkertijd met de juryuitspraak worden uitgebracht ten overstaan van de deelnemers en belangstellenden.

Artikel 10

De uitspraak van de jury is bindend, hierover kan met de jury en de organisatoren niet worden gecorrespondeerd.

Artikel 11

Prijzen

De onderstaande prijzen kunnen tijdens de High Growth Awards worden uitgereikt. Het overzicht is niet uitputtend en de jury behoudt zich het recht voor om bepaalde prijzen niet uit te reiken of nieuwe prijzen toe te voegen.

High Growth Awards

De High Growth Awards zijn een verzamelnaam voor een totaal van 11 prijzen, waaronder 6 regionale prijzen, een overall award, de publieksprijs en de 3 themaprijzen die beschikbaar gesteld worden door de partners van Port4Growth.

Regionale Awards

Er zijn 6 regionale awards te winnen in de 6 deelnemende regio’s. De genomineerden hiervoor worden voorgedragen door de regionale jury en gekozen door de landelijke jury. Deze award bestaat uit een bokaal en een juryrapport met bijbehorende adviezen.

Overall Award

De Overall Award staat over de beste onderneming van alle inzendingen. Hij wordt uit alle genomineerden gekozen en aangewezen door de landelijke jury. Deze award bestaat uit een bokaal en een juryrapport met bijbehorende adviezen.

Publieksprijs

De publieksprijs wordt gegeven aan het bedrijf met volgens het publiek de beste voorbeeldfunctie. Alle genomineerden komen in aanmerking voor deze prijs (met uitzondering van de winnaar van het voorgaande jaar) en de winnaar van deze award wordt gekozen door middel van een poll. Deelnemers aan deze poll kunnen enkel één maal stemmen per IP-adres. Deze award bestaat uit een bokaal.

Artikel 12

Multinational4Groei

Het Jaarverslag van Multinational4Groei betreft een geconsolideerde jaarrekening van de genomineerde groeibedrijven van de High Growth Awards. Deelname aan de High Growth Awards betekent automatische deelname aan de Multinational4Groei. De input voor de Multinational4Groei bestaat uit de ingezonden jaarrekeningen geconsolideerd weergegeven, de logo’s en pasfoto’s van de ondernemingen. Financiële cijfers van bedrijven zijn niet op individueel niveau zichtbaar. Met de akkoordverklaring van het reglement bij de aanmelding en inschrijving van de deelnemer, gaat de deelnemer tevens akkoord met het verwerken van haar jaarcijfers tot een geconsolideerde jaarrekening van het fictieve bedrijf de Multinational4Groei en met publicatie van de logo’s en pasfoto’s.

Artikel 13

Organisatie en intellectueel eigendom

De organisatie van de High Growth Awards is ondergebracht bij het platform voor groeiondernemers Port4Growth in Utrecht. Daarbij werkt zij samen met experts van haar partners. Port4Growth voert de organisatie van de High Growth Awards onafhankelijk van welke partij dan ook uit. Het intellectuele eigendom betreffende de High Growth Awards berust bij Port4Growth.

Artikel 14

Aansprakelijkheid

De organisatie en jury zijn niet aansprakelijk voor enige uit de High Growth Awards competitie voortvloeiende handelingen en voor enige schade als gevolg van de uitgekeerde prijzen, meer in het bijzonder de aan de betreffende ondernemers daarbij gegeven adviezen.