Algemene Voorwaarden

De High Growth Awards Business Games zijn een landelijke competitie voor ambitieuze bedrijven die groeien en investeren in digitalisering en duurzaamheid. Doel van de High Growth Awards Business Games is het erkennen van bijzondere kwalitatieve en kwantitatieve prestaties op het gebied van groei, digitalisering en duurzaamheid en het geven van een podium aan ambitieuze groeiondernemers. Ter verbreding van het podium dat de High Growth Awards Business Games bieden, worden tevens publicaties verzorgd.

De High Growth Awards Business Games worden georganiseerd door het platform voor groeiondernemers Port4Growth in Woerden. Zij werkt daarbij nauw samen met PJ Strategy en zij worden daarbij ondersteund door één of meer partners. Op de website is aangegeven welke partners het betreft. Voor de High Growth Awards Business Games geldt het volgende reglement. Deelname aan de High Growth Awards Business Games houdt acceptatie van dit reglement in.

Artikel 1

Deelnemers Criteria

De deelnemende bedrijven bestaan minimaal drie jaar en zijn de startfase ruim voorbij. Zij worden geleid door ondernemers die in kwaliteit & kwantiteit willen groeien en investeren in digitalisering en duurzaamheid.  Daarnaast geldt:

 • het bedrijf is het moederbedrijf of de holding;
 • het bedrijf is Nederlands en gevestigd in Nederland;
 • het bedrijf wordt aangestuurd door de DGA, DA of een directeur met duidelijke ondernemerssignatuur;
 • het bedrijf bestaat minimaal vijf jaar voorafgaand aan het jaar waarin de Award uitreiking plaatsvindt en heeft minimaal 10 fte;
 • de netto omzet in het laatste volledige jaar was tenminste 1 miljoen euro;
 • de groei is ontstaan door autonome ontwikkeling en/of door fusie & overname;
 • de groei heeft betrekking op de hoofdactiviteit;
 • er is sprake van en aandacht voor investeringen in digitalisering en duurzaamheid;
 • er is sprake van een duidelijke visie op toekomstige groei.

Elk jaar kunnen de criteria worden aangepast. Een eventuele aanpassing van de criteria wordt aangegeven op de website. De deelnemer verklaart zich daarmee akkoord. In situaties waarin dit reglement niet voorziet, beslissen de organisatoren van de High Growth Awards Business Games.

Artikel 2

Uitsluiting

Uitgesloten van deelname zijn bedrijven waarin juryleden, medewerkers van Port4Growth of PJ Strategy, medewerkers van partners van Port4Growth en hun directe familieleden participeren of op een andere manier directe zeggenschap hebben. Daarnaast behoudt Port4Growth en/of de regionale of landelijke jury zich te allen tijde het recht voor om zonder opgaaf van redenen of nadere toelichting op elk moment bedrijven uit te sluiten van deelname. Over uitsluitingen kan niet gecorrespondeerd worden.

Toelating

Eveneens behoudt Port4Growth en/of de regionale of landelijke jury zich te allen tijde het recht voor om zonder opgaaf van redenen of nadere toelichting op elk moment in uitzonderingsgevallen bedrijven toe te laten indien daarmee het doel van de High Growth Awards Business Games gediend is. Over toelatingen kan niet gecorrespondeerd worden.

Artikel 3

Procedure

Voor de High Growth Awards Business Games geldt een standaard procedure waarvan de belangrijkste stappen zijn:

 • aanmelding en inschrijving;
 • indienen van de voor de beoordeling van digitalisering en duurzaamheid benodigde informatie
 • indeling in één van de rondes van de Business Games en spelen van de game
 • feedback aan alle deelnemende bedrijven
 • bepalen van de winnaars van de (voor) rondes
 • spelen van de finale
 • beoordelen van de uitkomsten van de business games en de informatie m.b.t. digitalisering en duurzaamheid
 • beoordeling door de jury
 • voorstel voor ranking op de thema’s groei, digitaliseringeen duurzaamheid
 • definitieve vaststelling van de winnaar van dse Business Game en winnaars van de speciale Digitalisering en Duurzaamheid awards;
 • Grant Final Awards Ceremony.

Port4Growth, PJ Strategy en/of de (regionale en landelijke) jury behouden zich het recht voor om in speciale gevallen af te wijken van de procedure. Onderstaand komen de verschillende stappen nader aan de orde.

Artikel 4

Geheimhouding 

De juryleden en de organisatoren nemen strikte vertrouwelijkheid in acht ten aanzien van alle ontvangen bescheiden. De gegevens worden uitsluitend gepubliceerd in de vorm van een groeipercentage en (door de jury toegekende) score in punten. Daarnaast worden de gegevens gebruikt om publicaties te maken waarbij zonder schriftelijke toestemming van het deelnemende bedrijf geen naar een specifiek deelnemend bedrijf herleidbare gegevens worden gepubliceerd.

De gegevens worden niet aan derden verstrekt. De organisatoren zullen volledig handelen overeenkomstig de Wet Bescherming Persoonsgegevens, voor zover van toepassing.

Openbaarmaking van gegevens over de inzending van de genomineerden en de prijswinnaar, anders dan hierboven bedoeld, geschiedt slechts na goedkeuring door de deelnemer.

Artikel 5

Beoordeling

Op basis van de ingezonden informatie wordt door Port4Growth en PJ Strategy vastgesteld of de ingeschreven deelnemer voldoet aan de criteria van de High Growth Awards Business Games. Indien de inschrijver voldoet aan de criteria wordt zij voorgedragen voor nominatie.

Artikel 6

Vaststellen van de winnaars

Indien, naar het oordeel van de  jury, voldoende inzendingen aan de gestelde eisen voldoen en voldoende kwaliteit hebben, zal de landelijke jury op basis van de uitkomsten van bovenstaande beoordelingen de Business Game en de speciale (thema)awards en de overall winnaar vaststellen.

Artikel 7

Persoonlijke titel

De leden van de jury en mogelijk anderen bij de jury betrokken personen jureren uitdrukkelijk op persoonlijke titel en op basis van persoonlijke kennis en ervaring. In de jury vertegenwoordigen zij niet één of meerdere organisaties waar zij eventueel zelf werkzaam zijn of namens wie zij in welke hoedanigheid dan ook optreden.

Artikel 8

Uitbrengen van juryuitkomsten

Het vaststellen van de eindconclusies zal door de voltallige jury plaatsvinden. Het juryrapport van de winnaars zal tegelijkertijd met de juryuitspraak worden uitgebracht ten overstaan van de deelnemers en belangstellenden.

Artikel 9

De uitspraak van de jury is bindend, hierover kan met de jury en de organisatoren niet worden gecorrespondeerd.

Artikel 10

Organisatie en intellectueel eigendom

De organisatie van de High Growth Awards Business Games is ondergebracht bij het platform voor groeiondernemers Port4Growth in Woerden. Daarbij werkt zij samen met PJ Strategy en zo mogelijk experts van haar partners. Port4Growth voert de organisatie van de High Growth Awards onafhankelijk van welke partij dan ook uit. Het intellectuele eigendom betreffende de Business Games en met name de gamification ligt bij PJ Strategy dan wel de door haar geselecteerde leveranciers. De andere daar niet toe behorende onderdelen van de  High Growth Awards berusten bij Port4Growth.

Artikel 11

Aansprakelijkheid

De organisatie Port4Growth en/of PJ Strategy en jury zijn niet aansprakelijk voor schade door enige uit de High Growth Awards Business Games competitie voortvloeiende handelingen en voor enige schade als gevolg van de uitgekeerde prijzen, meer in het bijzonder de aan de betreffende ondernemers daarbij gegeven adviezen of feedback.